Reglement

Artikel 1             Algemene bepalingen

 • Het is verboden de zaal te betreden met:
  a)     sportschoenen, die buiten zijn gedragen;
  b)     sportschoenen, met zwarte of gekleurde zolen.
 • Er dient te worden gespeeld in gepaste kleding.
 • De leden, die als eersten in de hal aanwezig zijn, worden geacht de zaal speelklaar te maken; d.w.z.: palen en netten op de juiste hoogte plaatsen. De shuttles bevinden zich in de materialenkast; de sleutel van deze kast is in het bezit van elk bestuurslid en de beheerder van de sporthal.
 • Per speelveld worden 2 shuttles verstrekt.
 • Indien de shuttle defect is kan deze worden omgeruild bij de ingang van de zaal.
 • De shuttles, welke door de vereniging ter beschikking worden gesteld, dienen met respect te worden behandeld. (Na beëindiging van het spel, shuttles in de baan laten liggen.)
 • De leden die als laatste (per 4 banen) gespeeld hebben, dienen de netten en palen op te ruimen en de shuttles terug te bezorgen in de daarvoor bestemde kokers en/of kast.
 •  De leden zijn verplicht na een wedstrijd (2 of 3 games) het speelveld te verlaten, zodat wachtenden in de gelegenheid worden gesteld om te spelen. Dit geldt alleen bij volle bezetting van alle speelvelden.
 • Bij volledige bezetting van de speelvelden (4 personen per baan) en er zijn bovendien nog wachtende leden, wordt er vanzelfsprekend geen “enkel” (single) gespeeld.
 • Na toestemming van het bestuur kunnen junioren ook op senioren-avonden spelen.
 • Indien er geen ledenstop is mogen op de speelavonden introducees komen spelen,  tegen een vergoeding; echter vooraf toestemming vragen bij het bestuur.
 • N.B. Eerst betalen, dan spelen!
 • Het bestuur van de vereniging kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en verlies of diefstal van en/of schade aan persoonlijke eigendommen.
 • Indien er sprake is van enigerlei intimidatie kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden om doorverwezen te worden naar de hiervoor aangewezen vertrouwenspersoon.

 Artikel 2             Contributie

 • De jaarcontributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering (A.L.V.) en dient vooruit te worden voldaan:
  a)     per kwartaal;
  b)     per jaar.
 • Betaling dient dus voor de 1e dag van de betalingsperiode te geschieden. Bij in gebreke blijven van tijdige betaling volgt een boete, die is vastgesteld door de A.L.V.
 • Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk en ruim voor aanvang van de eerst volgende betalingsperiode gemeld te worden bij het secretariaat.
 • Bij ziekte/blessures, langer dan 3 maanden, bij zwangerschap en voor buiten Limburg wonende studenten, kan op verzoek gedeeltelijke contributie-vrijstelling worden verleend voor maximaal 1 jaar (aanvraag indienen bij bestuur).
 • Na 1 jaar kan de situatie worden bekeken, indien verlenging nodig mocht zijn.

 

Artikel 3             Slotbepalingen

 • Indien, naar het oordeel van het bestuur, het ledental te groot dreigt te worden, kan zij besluiten tot een ledenstop.
 •  Van de, na het invoeren van de ledenstop, ontvangen aanmeldingen wordt een wachtlijst aangelegd.
 •  Ieder lid krijgt bij inschrijving een exemplaar van dit huishoudelijk reglement en wordt van elke wijziging op de hoogte gesteld.
 •  In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.