Preventie- en integriteitsbeleid

Bij BC Brunssum willen we dat iedereen veilig kan sporten. Iedereen binnen de vereniging moet zich veilig voelen. Grensoverschrijdend gedrag past niet binnen onze vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Vele sporters maken weleens een situatie mee waarin dergelijk gedrag getoond wordt. “Een trainer heeft ontzettend veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel (verkeerde) aannames te doen.

Om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan nemen we de volgende maatregelen:

• Ervoor zorgen, dat iedereen weet wat onze visie is over de preventie van grensoverschrijdend gedrag

• Ervoor zorgen, dat de leden op de hoogte zijn van ons beleid om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan

• Ervoor zorgen, dat de leden op de hoogte zijn van de gedragsregels en het preventie- en integriteitsbeleid

 

Gedragsregels

Het uitgangspunt zijn de gedragsregels van NOC*NSF en de sportbonden (https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes ). 

Gedragsregels voor een trainer, coach of begeleider:

• Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

• Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. 

• Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. 

• Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik. 

• Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters  dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

• Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

• Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

• Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

• Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

• Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

• Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

• Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

 

Gedragsregels voor de sporter:

• Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.

• Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

• Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

• Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

• Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.

• Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

• Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

• Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

• Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Wed niet op eigen wedstrijden. 

• Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen. 

• Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer.

 

Hoe te handelen bij overschrijdend gedrag

Wat kun je doen als je overschrijdend gedrag opmerkt?

• Spreek de betreffend persoon aan op zijn gedrag

• Je kunt contact op met de vertrouwenspersoon (VCP) en/of het bestuur (in overleg met het slachtoffer). 

• Mocht je liever iemand buiten de vereniging willen benaderen, dan kun je ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de bond (in overleg met het slachtoffer) of via Centrum Veilige Sport Nederland (https://centrumveiligesport.nl/contact , o.a. anoniem via FIER Sport Chat (https://centrumveiligesport.nl/voor-en-over-professionals/hulpverlening/fier-sport-chat ) of per telefoon: 0900-2025590).

• Het slachtoffer wijzen op het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport en op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning van de NOC*NSF vertrouwenspersonen via Centrum Veilige Sport 

• Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien er een strafbaar feit is gepleegd.

 

Aannamebeleid

• Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met de trainer/begeleider/vrijwilliger

• Er wordt om een VOG gevraagd. Vanwege de AVG, zal de originele VOG of een kopie daarvan, niet bewaard worden. Er wordt alleen geregistreerd dat het originele VOG is getoond (wanneer, aan welk bestuurslid getoond en tot wanneer geldig).

• Er worden eventueel referenties gevraagd bij een vereniging waar de trainer/begeleider/vrijwilliger actief is geweest

• De trainer/begeleider/vrijwilliger wordt op de hoogte gesteld van het preventie- en integriteitsbeleid